Internat – Dom, Rodzina, Przyjaciele

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II funkcjonuje Internat zapewniający zakwaterowanie uczniom zameldowanym poza Gminą Gromnik.
Internat obejmuje budynek przy ul. Krynickiej 12, który dysponuje 70 miejscami. Dostępne są pokoje 3, 4, 5 i 6 osobowe.
Nadzór opiekuńczo-wychowawczy sprawuje 7 wykwalifikowanych nauczycieli-wychowawców wraz z Kierownikiem Internatu.
Rytmem życia w internacie steruje wewnętrzny regulamin, który ma na celu zapewnić wzorowe funkcjonowanie placówki, w szczególności bezpieczeństwo jej mieszkańców.
Wychodząc na przeciw potrzebom wychowanków, oferujemy możliwość korzystania w czasie wolnym m.in. z mini siłowni, stołu tenisa stołowego, strzelnicy, różnorodnych gier edukacyjnych, zajęć organizowanych na hali sportowej, jak np. karate, czy aerobiku.
Młodzież może spożywać obiady w stołówce szkolnej.
Internat ZSOiZ w Gromniku czynny jest od niedzieli do piątku.

ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły mieszkający poza terenem gminy Gromnik.
 2. O przyjęciu kandydata do internatu decyduje komisja rekrutacyjna.
 3. Kandydaci do internatu składają podania na ustalonym przez szkołę druku w terminie do 20 czerwca każdego roku.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż ilość miejsc, przyjęcia dokonuje się biorąc pod uwagę:
  1. odległość od miejsca zamieszkania,
  2. sytuację życiową i materialną kandydata (dochód brutto na członka rodziny),
  3. udogodnienia komunikacyjne,
  4. ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia Gimnazjum (klasy pierwsze),
  5. pozycje na liście rankingowej (dotyczy klas drugich i trzecich). Sposób tworzenia listy rankingowej ujęto w załączniku nr. 1 regulaminu.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
  1. dzieciom pochodzącym z domów dziecka, rodzin zastępczych,
  2. dzieciom z rodzin niepełnych, sierotom i półsierotom,
  3. uczniom klas pierwszych, którzy spełniają wymagania z punktu 4,
  4. pozostałym wychowankom, którzy mieszkali w poprzednich latach w Internacie w kolejności według listy rankingowej do wyczerpania miejsc.
 6. Odwołania od decyzji o nie przyjęciu kandydata do internatu można składać do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

POKOJE


KUCHNIE


ŁAZIENKI


Atutem naszej szkoły i internatu jest bezpieczeństwo, miła atmosfera i dobre warunki do nauki. Podoba Ci się nasza szkoła,ale masz problem z dojazdem? Zapraszamy do internatu! Dołącz do Nas! Szczegóły na stronie: www.zsoiz.gromnik.pl zakładka INTERNAT


ULOTKA PDF

Skip to content