DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność strony internetowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Witryna internetowa ZSOiZ im. J.P. II w Gromniku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSOiZ w Gromniku;
 2. Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 3. Do filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych;
 4. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Buratowska, zsoiz@gromnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146514013. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK SZKOŁY (Gromnik ul. Witosa 4)

 1. Przed budynkiem od strony ulicy Parkowej wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane poziomo i pionowo.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne i od strony hali sportowej.
 3. Od strony hali sportowej istnieje podjazd dla wózków inwalidzkich, który umożliwia dostęp do księgowości szkoły, poziomu 1.0, hali sportowej, szatni z łazienkami oraz toalety dla niepełnosprawnych, znajdującej się obok wejścia na halę sportową.
 4. W nowej części budynku brak jest windy, co uniemożliwia osobom poruszającym się na wózkach dostęp do poziomu 0.0 i 2.0, a w starej części budynku jest dostępna winda, która umożliwia dostęp do sal 23, 24, 25 i 30.
 5. W budynku znajdują się oznaczenia dla osób niewidomych i słabowidzących – w alfabecie brajla oraz kontrastowe w druku powiększonym.
 6. Szkoła wyposażona jest w mobilną pętlę indukcyjną – sekretariat szkoły.
 7. Szklane przezroczyste ścianki i drzwi są oznaczone dwoma poziomymi pasami o jednolitej żółtej barwie, kontrastującej z tłem, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób słabowidzących.
 8. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 11. Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w ZSOiZ im. J.P. II w Gromniku (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).
 12. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach do szkoły są pracownicy obsługi.

BUDYNEK INTERNATU (Gromnik ul. Krynicka 12)

 1. Obok wejścia do budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane pionowo.
 2. Do internatu może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w ZSOiZ im. J.P. II w Gromniku (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu do internatu są pracownicy internatu.
 5. Brak innych udogodnień.
Skip to content