Program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa


Program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa funkcjonuje w Małopolsce od 2002 roku i jest koordynowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. W naszej szkole realizowany jest od 2008 roku. Jego celem jest, najogólniej mówiąc, propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

KALENDARIUM SZKOLNYCH AKCJI PROMUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO


OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE KLAS POLICYJNYCH W PILE
OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY POLICYJNE W SZCZYTNIE
OBOZY SPORTOWO-REKREACYJNE W BARTKOWEJ
OBÓZ W LEGIONOWIE
PAT
TURNIEJE OBRONNE
TURNIEJE STRZELECKIE
TURNIEJE MOTORYZACYJNE
TERENOWE ZAJĘCIA POLICYJNE
MUSZTRA
PROJEKT „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ”
PROJEKT „CYFROWO BEZPIECZNI”


Wyróżnienie Certyfikatem LIDERA

Mamy certyfikat „Lidera” projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Z dumą informujemy, że 28 lutego 2017 roku w czasie uroczystego spotkania w budynku Komendy Miejskiej Policji, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, za pośrednictwem Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie mł. insp. Witolda Ślęzaka nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów „LIDERA” projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Naszą szkołę na tej uroczystości reprezentowali uczniowie klasy II b z programem policyjnym Karolina Kałuża i Karol Stróżyk. Tym samych znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie kolejnych szkół, które otrzymało to wyróżnienie.

Nasza praca została wyróżniona i doceniona, że przez wszystkie działania i akcje prowadzone w naszej szkole zawsze jest dla nas najważniejsze bezpieczeństwo a najogólniej mówiąc, propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


EDYCJA 2016-2017

To kontynuacja programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB), która jest realizowana w szkole od 2008 r. Projekt ten dostosowywany jest do lokalnych uwarunkowań i zakłada stworzenie trwałej sieci współpracujących z sobą instytucji, partnerów i samorządów. Priorytetem działań w ramach programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów naszej szkoły. Bezpieczeństwo traktowane jest tutaj kompleksowo – nie chodzi tu tylko o zagrożenie przestępczością, ale również o zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym oraz budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni przyjaznej dla uczniów.

W związku z promowaniem przez szkołę modelu ZPB, został powołany zespół nauczycieli ds. projektu w składzie:
mgr Wiesław Wójcik – dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Namysłowski – koordynator projektu
mgr Anna Gaj – pedagog szkolny,
mgr Marek Dziuban – nauczyciel.

Do współpracy z naszą szkołą w realizacji projektu zaprosiliśmy następujących partnerów:
Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich KMP,
Rada i Wójt Gminny,
Gminny Ośrodek Kultury,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
Rada Rodziców, Rada Uczniowska, Rada Pedagogiczna.

Ankiety badające poczucie bezpieczeństwa zostały przeprowadzone wśród uczniów klas II, rodziców oraz nauczycieli.

Zintegrowany Plan Działania na ten rok szkolny jest realizowany poprzez:

 • zaprojektowanie przestrzeni szkolnej tak, aby zapewniała uczniom poczucie bezpieczeństwa: zwiększenie ilości kamer, wycięcie zbędnej zieleni ograniczającej widoczność wokół budynku;
 • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem;
 • poprzez zapoznanie z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach sprawców czynów karalnych;
 • organizację zajęć integracyjnych;
 • dostosowanie planu zajęć oraz programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły do indywidualnych potrzeb uczniów systematyczną i skuteczną profilaktykę zjawisk patologicznych wśród młodzieży;
 • ograniczenie / wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród młodzieży;
 • zwiększenie ilości patroli Policji w okolicach szkoły i internatu;
 • podniesienie standardu bezpieczeństwa budynku i bazy materialnej szkoły;
 • prowadzenie prelekcji profilaktycznych przez Policję;
 • prowadzenie zajęć z uczniami na tematy dotyczące bezpieczeństwa, odpowiedzialności, sposobów radzenia sobie z emocjami, reagowanie na każdy niepokojący sygnał przejawów negatywnego zachowania, sankcje za przewinienia zgodne ze Statutem Szkoły, współpraca nauczycieli w celu wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, proponowanie nowych metod zaradczych, działań prowadzących do integracji Szkoły;
 • uczestnictwo wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji w szkoleniu BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki zaowocują  utrzymaniem wysokiego poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły, a zarazem otrzymaniem tytułu LIDER PROJEKTU –  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


EDYCJA 2011-2016

Certyfikat – „ Szkoła promująca Bezpieczeństwo” – przedłużony na 5 lat !!!!

Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest to kompleksowy system, oparty na wzajemnej współpracy szkoły, rodziców, samorządu lokalnego, policji, straży pożarnej, rady osiedla, parafii oraz innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń .  Wspólnym celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w szkole, które diagnozuje się na podstawie badań ankieterskich. Dyrekcja i grono pedagogiczne przy współpracy z partnerami podejmuje szereg przedsięwzięć profilaktycznych i organizacyjnych skutkujących przedłużeniem  „Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Priorytetem działań w ramach programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów naszej szkoły. Bezpieczeństwo traktowane jest tutaj kompleksowo – nie chodzi tu tylko o zagrożenie przestępczością, ale również o zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym oraz budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni przyjaznej dla uczniów.
Głównym celem udziału w programie była współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa młodzieży oraz włączenie osób i instytucji do realizowania zadań wyznaczonych w Zintegrowanym Planie Bezpieczeństwa.


EDYCJA 2009-2011

Pierwszym etapem projektu były badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli diagnozujące stan bezpieczeństwa w szkole i na terenie szkolnym. Diagnozie poddano szczególnie 2 obszary – przemoc szkolną oraz miejsca niebezpieczne. Uzyskane wyniki poddano analizie i zidentyfikowano problemy. Na tej podstawie zaproszono do współpracy partnerów mających realny wpływ na rozwiązanie występujących zagrożeń (Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Urząd Gminy w Gromniku, Komisariat Policji w Ciężkowicach).

W wyniku licznych rozmów i spotkań w okresie realizacji programu podjęto wiele działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i na jej terenie, m.in. zainstalowano monitoring i radiowęzeł, wycięto krzewy i zarośla z pobliskiego parku, wzmożono patrole policyjne, doświetlono teren przyszkolny.

W kwietniu 2009 roku Zespół Certyfikacyjny powołany przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dokonał oceny stopnia realizacji projektu, a w maju podsumowano wyniki audytu. Nasza szkoła znalazła się wśród kilkudziesięciu małopolskich szkół: Laureatów Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Warto podkreślić, że ZSOiZ w Gromniku jest pierwszą szkołą ponadgimnazjalną z terenu powiatu tarnowskiego, która została doceniona w ten sposób za troskę o bezpieczeństwo uczniów.

Skip to content