STOWARZYSZENIE Z PRZYSZŁOŚCIĄ

CELE STOWARZYSZENIA

 • Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;
 • Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • Upowszechnianie i wspieranie turystyki i krajoznawstwa;
 • Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Wspieranie działalności charytatywnej;
 • Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Ochrona i promocja zdrowia;
 • Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej;
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Propagowanie postaw przedsiębiorczych;
 • Wspieranie i upowszechnianie doradztwa zawodowego;
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej;
 • Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.


KALENDARIUM PUBLIKACJI

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH W 2023 ROKU

MAŁOPOLSKI KLUB 2023

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH W 2022 ROKU

Skip to content