STOWARZYSZENIE Z PRZYSZŁOŚCIĄ

CELE STOWARZYSZENIA

Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku

Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży

Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Upowszechnianie i wspieranie turystyki i krajoznawstwa

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej

Promocja i organizacja wolontariatu

Wspieranie działalności charytatywnej

Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Ochrona i promocja zdrowia

Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Propagowanie postaw przedsiębiorczych

Wspieranie i upowszechnianie doradztwa zawodowego

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej

Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.

Rok szkolny 2014/2015

 

ZAKOPIAŃSKA INTEGRACJA

2-3 października 2014r.

Reportaż

Skip to content