Psycholog szkolny

mgr Ewa Kraj
Wtorek 11:00 – 17:00
Piątek 8:00 – 13:00


Podstawowym zadaniem i celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki, osobowości każdego ucznia, przy współpracy z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz placówkami świadczącymi pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Psycholog jest osobą, z którą można porozmawiać w zaufaniu o sobie samym, ważnych dla siebie osobach, zdarzeniach, o swoich celach, rozwoju osobistym czy przeżywanych trudnościach.

Jeśli jesteś rodzicem, opiekunem lub nauczycielem ucznia naszej szkoły
oraz czujesz, że potrzebujesz wsparcia lub porady.
ZAPRASZAM!


JEŚLI JESTEŚ RODZICEM/OPIEKUNEM

W szkolnym gabinecie psychologicznym mogą Państwo porozmawiać zarówno o swoim dziecku, jak i sobie samym. Spotkanie może dotyczyć wszystkich ważnych dla Państwa treści lub/i  zachowań, myśli, które wzbudzają Państwa niepokój. Czasem już jedna rozmowa z kimś życzliwym, przeprowadzona w spokojnej, nieoceniającej atmosferze pozwala uporządkować myśli, złapać oddech i znaleźć rozwiązanie.

Psycholog w szkole przeprowadza spotkania indywidualne oraz grupowe (m.in. mediacyjne, czy zajęcia warsztatowe na temat wybranego zagadnienia np. integracji, komunikacji, emocji, asertywności, rozwiązywania konfliktów itp.).

Spotkania mogą być jednorazowe lub cykliczne ( w zależności od potrzeb, zakresu problemu).

Na rozmowę z psychologiem można umówić się telefonicznie (+48 14 65 14 013) lub osobiście, a także za pośrednictwem nauczyciela lub wychowawcy.

JEŚLI JESTEŚ UCZNIEM

 • chcesz po prostu z kimś porozmawiać;
 • chcesz powiedzieć komuś o ważnych dla siebie sprawach;
 • stoisz przed ważnym dla siebie wyborem;
 • chcesz coś w swoim życiu zmienić;
 • jest Ci źle i masz jakiś kłopot.

ZAKRES ZADAŃ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU

Praca psychologa przebiega zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 9.08 .2017r. (i z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i przyjmuje formę diagnozowania, udzielania konsultacji i porad, prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz innych zadań wynikających ze specyfiki placówki.

Do głównych zadań psychologa należy:

 1. Inspirowanie i podejmowanie takich metod i oddziaływań, które służyłyby pełnej rewalidacji uczniów o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Określanie we współpracy z wychowawcami/nauczycielami kierunków programu oddziaływań kompensacyjnych, reedukacyjnych i resocjalizacyjnych.
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych, w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów.

W tym celu psycholog powinien podejmować następujące czynności szczegółowe:

I – W ZAKRESIE DIAGNOZY

 1. Uzupełnianie dokumentacji psychologicznej nowoprzyjętych wychowanków opracowanej przez placówki diagnostyczne.
 2. Prowadzenie badań psychologicznych wychowanków w celu ustalenia poziomu rozwoju umysłowego, potencjalnych możliwości, stopnia uzdolnień i zainteresowań.
 3. Prowadzenie obserwacji wychowanków w różnych sytuacjach.
 4. Opracowywanie opinii psychologicznej wychowanków na podstawie wyników badań i obserwacji.
 1. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom, oraz w zakresie diagnozy specjalistycznej w indywidualnych przypadkach.

II – W ZAKRESIE POSTDIAGNOZY

 1. Na podstawie badań własnych, obserwacji oraz zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznych określanie we współpracy z dyrektorem, pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami programu oddziaływań kompensacyjnych i terapeutycznych oraz form i sposobów udzielania pomocy uczniom. odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 2. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 3. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie orzecznictwa (rekwalifikacje, nauczanie indywidualne, różne formy terapii).
 4. Prowadzenie badań kontrolnych określających postępy w pracy rewalidacyjnej.

III – W ZAKRESIE TERAPII

 1. Prowadzenie lub organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej indywidualnej lub grupowej.
 2. Współpraca z pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami i rodzicami w łagodzeniu lub eliminowaniu zaburzeń zachowania, zaburzeń rozwojowych.
 3. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego placówki – wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
 4. Pedagogizacja rodziców indywidualna i grupowa.
 5. Prowadzenie konsultacji, w celu wspierania rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, łagodzących lub eliminujących zaburzenia zachowania, niepowodzenia szkolne ( profilaktyka zaburzeń zachowania, zapobieganie błędom wychowawczym rodziców).
 6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 7. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Skip to content