SZKOLNE KOŁO „CARITAS”

Nie trzeba być bogatym,
żeby pomagać innym.
Wystarczy mieć dobre serce
i kochać ludzi.

Od listopada 2007 r. w naszej szkole działa Szkolne Koło Caritas. Opiekę wychowawczą i organizacyjną nad młodzieżą sprawuje pani Katarzyna Gaj, natomiast za opiekę duchową koła odpowiedzialny jest ks. Andrzej Jedynak.

Jest to organizacja młodzieżowa, działająca na zasadzie wolontariatu. Jej celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, często bezbronnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Od samego początku zainteresowanie kołem jest bardzo duże. Zgłosiło się kilkudziesięciu ochotników, wszyscy chętni, o otwartym sercu i z pragnieniem niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dziś koło zrzesza 65 osób, a jego działalność przybiera coraz to nowe formy.

Do naszej posługi potrzebujemy siły i to nie tylko tej fizycznej, ale przede wszystkim duchowej, dlatego podejmujemy formacyjne spotkania, które odbywają się kilka razy w miesiącu. W czasie tych spotkań dzielimy się swoimi doświadczeniami i zastanawiamy się nad dalszym sposobem działalności koła.

Do takiej działalności zapraszamy wszystkich, którzy pragną swój wolny czas poświęcić starszym, chorym i potrzebującym!!!

Zadania Szkolnego Koła Caritas

 1. Na płaszczyźnie formacyjnej :
  • pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
  • dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
  • mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
  • kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
  • budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
  • rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
  • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
  • uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
  • krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
  • podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 2. Na płaszczyźnie działania :
  • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
  • organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

Sposób realizacji zadań

Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów i szkoleń,
 • organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko – muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
 • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów,
 • udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek
 • charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.

 • wydawanie biuletynów informacyjnych, prowadzenie kroniki

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

 1. Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
 2. Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o członkostwo.

Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po półrocznym okresie kandydackim. Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.

Organizacja Szkolnego Koła Caritas

 1. Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Tarnowskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.
 2. Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
  • z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;
  • z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

KALENDARIUM AKCJI CHARYTATYWNYCH

Skip to content