Oferta Branżowej Szkoły I Stopnia – rok szkolny 2024/2025

plakat reklamujący branżową szkołę pierwszego stopnia w Gromniku


W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (3 lata nauki) kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej.

 • możliwa jest nauka każdego zawodu ujętego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jeżeli kandydat ma zapewnioną praktykę u pracodawcy
 • praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie zakładach pracy, jako pracownicy młodociani
 • dla pierwszych chętnych gwarantujemy miejsca praktyk

WAŻNE: Szkoły branżowe są 2-stopniowe.

W branżowej szkole I stopnia kształcenie realizowane jest w zakresie jednej kwalifikacji. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

NOWOŚĆ: Od 1 września 2021 r. absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika, a po przystąpieniu do matury i uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych.

Szkoła Branżowa I stopnia w Gromniku jest placówką oświatową, której nadrzędnym celem jest umożliwienie młodzieży solidne przygotowanie do wykonywania określonego zawodu.

Edukacja realizowana jest w klasach tzw. wielozawodowych, integrujących uczniów różnych zawodów. Nauka w tego typu klasach odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnej i zawodowej.

Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną ZSOiZ w Gromniku. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka oraz technologia informacyjna.

Na płaszczyźnie przygotowania zawodowego uczniowie pracują niezależnie, nabywając umiejętności, odpowiednio do rodzaju zawodu.

Obecnie w Gromniku kształcą się uczniowie następujących zawodów:

 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • fryzjer
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • piekarz
 • pszczelarz
 • rolnik
 • sprzedawca
 • ślusarz

Przygotowanie zawodowe ma formę teoretyczną i praktyczną.

Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe. Każdy uczeń zobligowany jest do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu. Kursy mają formę etapową. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach, jako pracownicy młodociani. Wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych regulują przepisy Kodeksu Pracy.

Skip to content