O Szkole

tablica

„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

Jan Paweł II

01

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych powstał 1 września 2003r.

Od roku 2006 patronem szkoły jest Jan Paweł II.

Głównymi zadaniami i celami szkoły jest rozwijanie zainteresowań uczniów, wyposażenie w konkretne umiejętności i wiadomości, które umożliwią dalszą edukację oraz kształtowanie osobowości. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy uniwersalne umiejętności, twórcze i aktywne postawy. Wychowujemy w oparciu o wartości moralne takie jak miłość, szacunek, odpowiedzialność, patriotyzm. Szkoła jest demokratyczna, bezpieczna i panuje w niej życzliwa atmosfera.

Lokalizacja placówki jest dogodnie usytuowana dla uczniów dojeżdżających z okolic Gromnika, oferujemy także miejsca w internacie. Każdego roku nasza szkoła cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży gimnazjalnej. Naszym atutem są dobre wyniki dydaktyczne oraz wysoki poziom zdawalności egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych proponuje naukę w liceum ogólnokształcącym oraz w zasadniczej szkole zawodowej. W liceum – oprócz możliwości nauki z wybranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym – oferujemy naukę również w klasach z autorskimi programami: policyjnym, lotniczym, pożarniczym, odnowy biologicznej, ratownictwa medycznego – oraz od tego roku klasę z programem – ratownictwa wodnego. Każdy uczeń w liceum ma możliwość nauki dwóch języków obcych: języka angielskiego, języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego. Szkoła oferuje także możliwość kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej w klasach wielozawodowych. Uczniowie mają do wyboru zawody: piekarz, fryzjer, mechanik zawodowy, monter instalacji sanitarnych, murarz, sprzedawca, pszczelarz. Gwarantujemy także możliwość odbywania praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zakładach pracy lub w firmach, z którymi szkoła współpracuje od lat.

Równolegle z procesem nauczania przebiega proces wychowania, w ramach którego młodzież objęta jest opieką nauczycieli wychowawców oraz pedagoga szkolnego. Kultywujemy tradycje narodowe, regionalne i szkolne. ZSOiZ w Gromniku to szkoła otwarta  na potrzeby i sugestie rodziców oraz środowiska lokalnego. Społeczność szkolna bierze udział w różnych imprezach organizowanych przez władze samorządowe oraz instytucje kulturalne.

Osobowość ucznia kształtowana jest w oparciu o moralne wartości.

Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku jest dobrze przygotowany do podjęcia dalszej edukacji lub pracy zawodowej, (posiada rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną); aktywnie i świadomie rozwija swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania; dba o rozwój osobowości, jest kreatywny, świadomy swoich mocnych i słabych stron, potrafi dokonywać samokrytycznej oceny; potrafi wyrażać swoje poglądy i bronić swoich racji; umie współpracować z innymi, rozwiązuje konflikty poprzez dialog i negocjacje; jest wrażliwy na cierpienie i krzywdę drugiego człowieka, udziela pomocy potrzebującym, odważnie zajmuje stanowisko wobec zła, nietolerancji i przemocy; aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społeczeństwa demokratycznego; respektuje normy prawne i społeczne oraz szanuje instytucje państwa i społeczeństwa; dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, cechują go zachowania prozdrowotne; odważnie podejmuje wyzwania.

W tradycję szkoły wpisały się: uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczyste pożegnanie absolwentów, ślubowanie klas pierwszych połączone z wręczeniem mundurów, wigilia szkolna dla uczniów i rodziców, mistrzostwa szkoły w sportach obronnych, studniówki, dzień patrona szkoły.

Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczno – sportową z jasnymi i przestronnymi salami lekcyjnymi, halą sportową, boisko oraz własną strzelnicą sportową.

OSIĄGNIĘCIA   SZKOŁY   I    UCZNIÓW

Nasza szkoła posiada tytuł Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” .

Corocznie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej nasi uczniowie zdobywają indeksy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

Rok szkolny 2014/2015
Dominika Groele
Patrycja Niemiec
Marcin Rozciecha

Rok szkolny 2013/2014
Katarzyna Król (tytuł laureata olimpiady)

Rok szkolny 2012/2013
Joanna Bania
Natalia Guzak
Daniel Rojek (tytuł laureata olimpiady)
Weronika Skowronek
Monika Wróbel

Rok szkolny 2011/2012
Artur Framęga
Magdalena Zając

Rok szkolny 2010/2011
Bożena Gryzło
Patrycja Łukasik

Rok szkolny 2009/2010
Monika Gucwa
Mateusz Warzecha

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiowało lub studiuje wielu naszych uczniów; łączna liczba osób to 19 absolwentów ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku.

Uczniowie szkoły zdobywali także zaszczytne tytuły Klasy Policyjnej Roku 2009, 2014 oraz 2018 – w Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych organizowanych przez Szkołę Policji w Pile.

Uczniowie szkoły otrzymują także prestiżowe stypendia Prezesa Rady Ministrów:

Karolina Kałuża – rok 2017
Ksenia Kras – rok 2016
Kamila Kukuła – rok 2015
Sara Pypeć – rok 2014
Ireneusz Zając – rok 2013
Weronika Skowronek – rok 2012.

Każdego roku uczniom z najlepszymi wynikami wręczane są stypendia Powiatu Tarnowskiego.

Należy nadmienić, że stypendia otrzymują uczniowie, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, laureaci olimpiad oraz konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, osiągający najlepsze wyniki – średnią ocen za poprzedni rok szkolny – co najmniej 5,0.

Młodzież uzyskuje także liczne wyróżnienia i nagrody w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.

ORGANIZACJA   ZAJĘĆ   POZALEKCYJNYCH

Szkoła oferuje różne zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego. Organizowane są zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego, Talenty artystyczne uczniowie mogą rozwijać w Szkolnym Kole Teatralnym „Improwizacja” oraz na zajęciach muzycznych. Młodzież redaguje szkolną gazetkę „Na Celowniku”. W tym samym budynku mieści się Filia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Domosławicach, co daje możliwość rozpoczęcia lub kontynuowania kształcenia muzycznego.

Na terenie szkoły działają także: Szkolne Koło Caritas, które prowadzi różnorodne akcje charytatywne oraz Klub Europejski w ramach którego młodzież uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Sport, rekreacja, wypoczynek to głównie zajęcia na basenie; strzelnica, musztra paradna, piłka siatkowa, piłka nożna. Tradycją są organizowane coroczne rajdy, wycieczki, wyjazdy na narty, obóz sportowy w Bartkowej oraz dyskoteki szkolne. Na terenie szkoły działa również Szkolny Ośrodek Kariery dzięki któremu, młodzież objęta jest fachową opieką doradcy zawodowego.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku powołano Stowarzyszenie z Przyszłością – którego celem jest pozyskiwanie funduszy m.in. ze środków unijnych – przeznaczanych na finansowanie działań rozwijających zainteresowania uczniów np. wymianę międzynarodową, wycieczki przedmiotowe i integracyjne, dodatkowe zajęcia.

Skip to content