Rekrutacja


Regulamin rekrutacji

do oddziałów klasy pierwszej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gromniku

na rok szkolny 2023/2024.

 

DZIAŁ I

Rozdział 1

Definicje

& 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Zespół Szkół w Gromniku – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku;

2) Dyrektor – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku;

3) Szkoła ZSOiZ w Gromniku – jedna z młodzieżowych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

4) Kandydat – absolwent szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

5) Szkolna komisja – Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

6) Przewodniczący komisji – przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

7) System rekrutacji elektronicznej – elektroniczny system centralnej bazy danych szkół średnich województwa małopolskiego.

DZIAŁ II

Postanowienia ogólne

& 2

Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821);

2) Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) z dnia 18 listopada 2022 roku;

3) Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024;

4) Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.

& 3

O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej w Szkole ZSOiZ w Gromniku może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej, pod warunkiem, że do dnia 1 września 2023 r. nie ukończy 18 lat.

& 4

Kandydaci do Szkoły ZSOiZ w Gromniku podlegają obowiązkowi rekrutacji za pośrednictwem elektronicznego systemu centralnej bazy danych szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.

& 5

W okresie przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, objętych systemem rekrutacji elektronicznej, w Zespole Szkół w Gromniku będzie funkcjonować, powołana przez Dyrektora, Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, do obowiązków której należeć będzie w szczególności przeprowadzenie postępowań:

1) ofertowego (§8-9)

2) rejestracyjnego (§10);

3) kwalifikacyjnego (§11-12)

3) publikacyjno-potwierdzającego (§13);

4) odwoławczego (§14)

4) uzupełniającego (§15).

& 6

W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego wszystkie zainteresowane strony zobowiązane są do przestrzegania terminarza rekrutacyjnego (zał. 1).

DZIAŁ III

Postępowanie rekrutacyjne

& 7

Ustala się następujący tryb postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół w Gromniku:

 1. Postępowanie ofertowe(§8-9), w trakcie którego Szkolna Komisja zamieszcza w systemie rekrutacji elektronicznej ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Gromniku;
 2. Postępowanie rejestracyjne(§10), w trakcie którego:

1) Kandydat:

 • tworzy konto w systemie rekrutacji elektronicznej;
 • dokonuje wyboru oddziałów w szkole na bazie oferty edukacyjnej;
 • drukuje podanie do szkoły;
 • składa podpisane podanie do stosownej szkoły (wysyła pocztą tradycyjną lub skan pocztą elektroniczną lub dostarcza osobiście);
 • z zastrzeżeniem §10 ust.3 pkt 1 wprowadza do systemu elektronicznego swoje oceny i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie;
 • składa osobiście lub pocztą w stosownej szkole kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2) Szkolna Komisja:

 • odbiera podania od Kandydatów;
 • weryfikuje zgodność danych na podaniu z danymi w systemie rekrutacji elektronicznej;
 • odbiera i weryfikuje z danymi w systemie kserokopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem 10 ust.3 pkt1.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne(§11-14), w trakcie którego system rekrutacji elektronicznej dokonuje przydziału kandydatów do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z preferencjami kandydatów i ofertą szkół (§ 8-9);
 2. Postępowanie publikacyjno-potwierdzające(§15), w trakcie którego:

1) Szkolna Komisja sporządza i publikuje listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów szkoły ZSOiZ w Gromniku przez system rekrutacji elektronicznej;

2) Kandydat potwierdza wolę nauki w przydzielonej przez system elektroniczny szkole;

3) Szkolna Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły na podstawie uzupełnionych przez kandydatów dokumentów.

 1. Postępowanie odwoławcze (§15), w trakcie którego kandydaci mogą odwoływać się od decyzji Szkolnej Komisji;
 2. Postępowanie uzupełniające(§16), w trakcie którego kandydacie, którzy nie zakwalifikowali się do innych szkół składają podanie o przyjęcie do oddziałów szkoły ZSOiZ w Gromniku

DZIAŁ IV

Rozdział 1

Postępowanie ofertowe

& 8

Ustala się następujące oddziały z przedmiotami wiodącymi:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty rozszerzone Programy dodatkowe (nieobowiązkowe) do wyboru niezależnie od przedmiotów rozszerzonych
geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski  

 • policyjny
 • pożarniczy
 • służby więziennej
 • ratownictwa medycznego
 • wojskowy
 • straży granicznej
 • sportowy piłki siatkowej
 • sportowy z odnową biologiczną
 • aktorsko-wokalny
 • architektoniczny
j. polski, historia, j. angielski
matematyka, geografia, j. angielski
matematyka, informatyka, j. angielski
biologia, geografia, j. angielski
biologia, chemia, j. angielski
biologia, j. polski, j. angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa wielozawodowa
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • ślusarz
 • monter sieci i  instalacji sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • pszczelarz
 • inne*

(*)Pod warunkiem nawiązania z pracodawcą umowy zatrudnienia pracownika młodocianego
na czas nauki w szkole

& 9

Ustala się następujące przedmioty w procesie kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez system rekrutacji elektronicznej:

1) w Liceum Ogólnokształcącym w klasach z poszerzonym programem:

 1. geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub geografia;
 2. języka polskiego, historii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, historia;
 3. matematyki, geografii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, geografia;
 4. matematyki, informatyki, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, fizyka;
 5. biologii, geografii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub geografia;
 6. biologii, chemii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia;
 7. biologii, języka polskiego i języka angielskiego: język polski, matematyka, biologia i język obcy.

2) w Branżowej Szkole I stopnia w klasie wielozawodowej: język polski,  matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia.

ROZDZIAŁ 2

Postępowanie rejestracyjne

& 10

 1. Kandydaci do szkoły ZSOiZ w Gromniku podlegają obowiązkowi rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej, prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i udostępnionego kandydatom w Internecie pod adresem:

            https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 1. W trakcie czynności wstępnych kandydat:

1) zakłada konto w systemie rekrutacji elektronicznej indywidualnie lub przez szkołę macierzystą;

2) dokonuje wyboru oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, tworząc listę preferencji szkół i oddziałów, przy czym:

 1. a) może wybrać co najwyżej trzy szkoły ponadpodstawowe spośród szkół objętych systemem rekrutacji elektronicznej. Szkoła na pierwszym miejscu listy ma najwyższy priorytet w postępowaniu kwalifikacyjnym i jest szkołą tzw. pierwszego wyboru.
 2. b) w obrębie jednej szkoły ponadpodstawowej może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Oddział na pierwszym miejscu listy w danej szkole ma najwyższy priorytet w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3) generuje w systemie rekrutacji elektronicznej i następnie drukuje kwestionariusz podania

 1. Czynności potwierdzające wolę wzięcia udziału w rekrutacji do co najmniej jednej z małopolskich szkół ponadpodstawowych objętych systemem rekrutacji elektronicznej kandydat przeprowadza w:

1) swojej macierzystej szkole, jeżeli objęta jest tym systemem;

2) szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru, jeżeli macierzysta szkoła kandydata nie jest objęta tym systemem przedkładając  podpisane osobiście i przez rodziców/prawnych opiekunów podanie, zgodne ze wzorem stanowiącym zał. 2.

 1. Informacje o ewentualnych zmianach na liście preferencji po złożeniu podania w szkole rejestrującej, Kandydat wprowadza za pośrednictwem szkoły, która dokonała rejestracji.

ROZDZIAŁ 3

Postępowanie kwalifikacyjne

& 11

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest systemem punktowym.
 2. Wyższy priorytet w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z większą liczbą punktów.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 4. W przypadku równorzędnych wyników, pierwszeństwo mają w kolejności kandydaci:

1) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

2) Kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki.

3) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

& 12

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty oraz sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów zgodnie z wytycznymi Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) z dnia 18 listopada 2022 roku.

ROZDZIAŁ 4

Postępowanie publikacyjno-potwierdzające

& 13

 1. Szkolna komisja po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez system rekrutacji elektronicznej tworzy dwie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zał. 3, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 2. Kandydaci, potwierdzający wolę podjęcia nauki w szkole, są zobowiązani do złożenia w niej, w ustalonym terminie:

1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

3) przy wyborze oddziału liceum z programem policyjnym oświadczenie rodzica o niekaralności dziecka (wzór do pobrania na stronie www.zsoiz.gromnik.pl)

4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

5) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w 15 ust.1 pkt2;

6) dwie fotografie;

7) oświadczenie o wyborze programu dodatkowego.

 1. Złożenie dokumentów w ustalonym terminie jest warunkiem przyjęcia do szkoły.
 2. Na podstawie potwierdzonego ostatecznie wyboru szkoły, komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych do szkoły.

 

ROZDZIAŁ 5

Postępowanie odwoławcze

& 14

 1. Prace komisji bezpośrednio nadzoruje dyrektor.
 2. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora w formie pisemnej w terminie do 7 dni od ogłoszenia list.
 3. Decyzja komisji może ulec uchyleniu, jeżeli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostały naruszone zasady mniejszego regulaminu lub inne przepisy prawne.
 4. Decyzja dyrektora w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Postępowanie uzupełniające

& 15

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 biorą udział kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnego oddziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Składają podanie do szkoły w systemie naboru elektronicznego lub poza nim bezpośrednio do szkoły.

 

DZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

& 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy określone w rozporządzeniach nr 1, 2, 3 i 4 oraz inne przepisy prawno-sądowe.


Załącznik nr 1
TERMINARZ REKRUTACYJNY

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja 2023r. do 30 maja 2023r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2023r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 27 lipca 2023r.
  • W terminie od 19 lipca 2023r. do 26 lipca 2023r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
  • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
Skip to content