Rekrutacja


Regulamin rekrutacji

do oddziałów klasy pierwszej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gromniku

na rok szkolny 2022/2023.

 

DZIAŁ I

Rozdział 1

Definicje

& 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Zespół Szkół w Gromniku – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku;

2) Dyrektor – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku;

3) Szkoła ZSOiZ w Gromniku – jedna z młodzieżowych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

4) Kandydat – absolwent szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

5) Szkolna komisja – Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

6) Przewodniczący komisji – przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

7) System rekrutacji elektronicznej – elektroniczny system centralnej bazy danych szkół średnich województwa małopolskiego.

DZIAŁ II

Postanowienia ogólne

& 2

Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164)

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

3) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4) Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku

& 3

O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej w Szkole ZSOiZ w Gromniku może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej, pod warunkiem, że do dnia 1 września 2021 r. nie ukończy 18 lat.

& 4

Kandydaci do Szkoły ZSOiZ w Gromniku podlegają obowiązkowi rekrutacji za pośrednictwem elektronicznego systemu centralnej bazy danych szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.

& 5

W okresie przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, objętych systemem rekrutacji elektronicznej, w Zespole Szkół w Gromniku będzie funkcjonować, powołana przez Dyrektora, Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, do obowiązków której należeć będzie w szczególności przeprowadzenie postępowań:

1) ofertowego (§8-9)

2) rejestracyjnego (§10);

3) kwalifikacyjnego (§11-13)

3) publikacyjno-potwierdzającego (§14);

4) odwoławczego (§15)

4) uzupełniającego (§16).

& 6

W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego wszystkie zainteresowane strony zobowiązane są do przestrzegania terminarza rekrutacyjnego (zał. 1).

DZIAŁ III

Postępowanie rekrutacyjne

& 7

Ustala się następujący tryb postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół w Gromniku:

 1. Postępowanie ofertowe(§8-9), w trakcie którego Szkolna Komisja zamieszcza w systemie rekrutacji elektronicznej ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Gromniku;
 2. Postępowanie rejestracyjne(§10), w trakcie którego:

1) Kandydat:

 1. a) tworzy konto w systemie rekrutacji elektronicznej;
 2. b) dokonuje wyboru oddziałów w szkole na bazie oferty edukacyjnej;
 3. c) drukuje podanie do szkoły;
 4. d) składa podpisane podanie do stosownej szkoły (wysyła pocztą tradycyjną lub skan pocztą elektroniczną lub dostarcza osobiście);
 5. e) z zastrzeżeniem §10 ust.3 pkt 1 wprowadza do systemu elektronicznego swoje oceny i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie;
 6. f) składa osobiście lub pocztą w stosownej szkole kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem §10 ust.3 pkt1;

2) Szkolna Komisja:

 1. a) odbiera podania od Kandydatów;
 2. b) weryfikuje zgodność danych na podaniu z danymi w systemie rekrutacji elektronicznej;
 3. c) odbiera i weryfikuje z danymi w systemie kserokopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem 10 ust.3 pkt1.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne(§11-14), w trakcie którego system rekrutacji elektronicznej dokonuje przydziału kandydatów do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z preferencjami kandydatów i ofertą szkół (§ 8-9);
 5. Postępowanie publikacyjno-potwierdzające(§15), w trakcie którego:

1) Szkolna Komisja sporządza i publikuje listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów szkoły ZSOiZ w Gromniku przez system rekrutacji elektronicznej;

2) Kandydat potwierdza wolę nauki w przydzielonej przez system elektroniczny szkole;

3) Szkolna Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły na podstawie uzupełnionych przez kandydatów dokumentów.

 1. Postępowanie odwoławcze (§15), w trakcie którego kandydaci mogą odwoływać się od decyzji Szkolnej Komisji;
 2. Postępowanie uzupełniające(§16), w trakcie którego kandydacie, którzy nie zakwalifikowali się do innych szkół składają podanie o przyjęcie do oddziałów szkoły ZSOiZ w Gromniku

DZIAŁ IV

Rozdział 1

Postępowanie ofertowe

& 8

Ustala się następujące oddziały z przedmiotami wiodącymi oraz progi punktowe uwzględniane w procesie kwalifikacji.

biologia, język polski, język angielski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Próg

punktowy

Przedmioty rozszerzone Programy dodatkowe (nieobowiązkowe) do wyboru niezależnie od przedmiotów rozszerzonych
 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski  

 • policyjny
 • pożarniczy
 • służby więziennej
 • ratownictwa medycznego
 • wojskowy
 • straży granicznej
 • sportowy piłki siatkowej
 • sportowy z odnową biologiczną
 • aktorsko-wokalny
 • architektoniczny

 

j. polski, historia, j. angielski
matematyka, geografia, j. angielski
matematyka, informatyka, j. angielski
biologia, geografia, j. angielski
biologia, chemia, j. angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Próg punktowy

Klasa wielozawodowa Nazwa zawodu
20  
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • ślusarz
 • monter sieci i  instalacji sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • pszczelarz
 • inne*

(*)Pod warunkiem nawiązania z pracodawcą umowy zatrudnienia pracownika młodocianego
na czas nauki w szkole

& 9

Ustala się następujące przedmioty w procesie kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez system rekrutacji elektronicznej:

1) w Liceum Ogólnokształcącym w klasach z poszerzonym programem:

 1. geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub geografia;
 2. języka polskiego, historii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, historia;
 3. matematyki, geografii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, geografia;
 4. matematyki, informatyki, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, fizyka;
 5. biologii, geografii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub geografia;
 6. biologii, chemii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia;
 7. biologii, języka polskiego i języka angielskiego: język polski, matematyka, biologia i język obcy.

2) w Branżowej Szkole I stopnia w klasie wielozawodowej: język polski,  matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia.

ROZDZIAŁ 2

Postępowanie rejestracyjne

& 10

 1. Kandydaci do szkoły ZSOiZ w Gromniku podlegają obowiązkowi rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej, prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i udostępnionego kandydatom w Internecie pod adresem:

            https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 1. W trakcie czynności wstępnych kandydat:

1) zakłada konto w systemie rekrutacji elektronicznej indywidualnie lub przez szkołę macierzystą;

2) dokonuje wyboru oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, tworząc listę preferencji szkół i oddziałów, przy czym:

 1. a) może wybrać co najwyżej trzy szkoły ponadpodstawowe spośród szkół objętych systemem rekrutacji elektronicznej. Szkoła na pierwszym miejscu listy ma najwyższy priorytet w postępowaniu kwalifikacyjnym i jest szkołą tzw. pierwszego wyboru.
 2. b) w obrębie jednej szkoły ponadpodstawowej może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Oddział na pierwszym miejscu listy w danej szkole ma najwyższy priorytet w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3) generuje w systemie rekrutacji elektronicznej i następnie drukuje kwestionariusz podania

 1. Czynności potwierdzające wolę wzięcia udziału w rekrutacji do co najmniej jednej z małopolskich szkół ponadpodstawowych objętych systemem rekrutacji elektronicznej kandydat przeprowadza w:

1) swojej macierzystej szkole, jeżeli objęta jest tym systemem;

2) szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru, jeżeli macierzysta szkoła kandydata nie jest objęta tym systemem przedkładając  podpisane osobiście i przez rodziców/prawnych opiekunów podanie, zgodne ze wzorem stanowiącym zał. 2.

 1. Informacje o ewentualnych zmianach na liście preferencji po złożeniu podania w szkole rejestrującej, Kandydat wprowadza za pośrednictwem szkoły, która dokonała rejestracji.

ROZDZIAŁ 3

Postępowanie kwalifikacyjne

& 11

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest systemem punktowym.
 2. Wyższy priorytet w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z większą liczbą punktów.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 4. W przypadku równorzędnych wyników, pierwszeństwo mają w kolejności kandydaci:

1) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

2) Kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki.

3) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

& 12

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

1) z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty, przy czym wyrażone w skali procentowej wyniki z:

 1. a) języka polskiego mnoży się przez 0,3,
 2. b) matematyki mnoży się przez 0,3,
 3. c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2,
 4. d) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, mnoży się przez 0,2.

2) jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów według poniższych zasad:

 1. a) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
 2. b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
 3. c) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
 4. d) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
 5. e) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

3) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.;

4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

5) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

6) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

7) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 1. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 2. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 3. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 4. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 5. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

8) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

9) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

& 13

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej następująco:

1) z języka polskiego, matematyki

 1. a) za ocenę celującą – 30 punktów
 2. b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
 3. c) za ocenę dobrą – 20 punktów
 4. d) za ocenę dostateczną – 10 punktów
 5. e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów

2) języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44 ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty

 1. a) za ocenę celującą – 20 punktów
 2. b) za ocenę bardzo dobrą – 18 punktów
 3. c) za ocenę dobrą – 13 punktów
 4. d) za ocenę dostateczną – 8 punktów
 5. e) za ocenę dopuszczającą – 2 punkty.

ROZDZIAŁ 4

Postępowanie publikacyjno-potwierdzające

& 14

 1. Szkolna komisja po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez system rekrutacji elektronicznej tworzy dwie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zał. 3, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 2. Kandydaci, potwierdzający wolę podjęcia nauki w szkole, są zobowiązani do złożenia w niej, w ustalonym terminie:

1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

3) przy wyborze oddziału liceum z programem policyjnym oświadczenie rodzica o niekaralności dziecka (wzór do pobrania na stronie www.zsoiz.gromnik.pl)

4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

5) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w 15 ust.1 pkt2;

6) dwie fotografie;

7) oświadczenie o wyborze programu dodatkowego.

 1. Złożenie dokumentów w ustalonym terminie jest warunkiem przyjęcia do szkoły.
 2. Na podstawie potwierdzonego ostatecznie wyboru szkoły, komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych do szkoły.

 

ROZDZIAŁ 5

Postępowanie odwoławcze

& 15

 1. Prace komisji bezpośrednio nadzoruje dyrektor.
 2. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora w formie pisemnej w terminie do 7 dni od ogłoszenia list.
 3. Decyzja komisji może ulec uchyleniu, jeżeli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostały naruszone zasady mniejszego regulaminu lub inne przepisy prawne.
 4. Decyzja dyrektora w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Postępowanie uzupełniające

& 16

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 biorą udział kandydacie, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnego oddziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Składają podanie do szkoły w systemie naboru elektronicznego lub poza nim bezpośrednio do szkoły.

 

DZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

& 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy określone w rozporządzeniach nr 1, 2, 3 i 4 oraz inne przepisy prawno-sądowe.

 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

TERMINARZ REKRUTACYJNY

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021r. do 31 maja 2021r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 26 lipca 2022r.
  • W terminie od 19 lipca 2022r. do 25 lipca 2022r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Skip to content