ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GROMNIKU
Ważne informacje
GMT+1 14:56

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji

do oddziałów klasy pierwszej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gromniku

na rok szkolny 2021/2022.

 

DZIAŁ I

Rozdział 1

Definicje

& 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Zespół Szkół w Gromniku – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku;

2) Dyrektor – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku;

3) Szkoła ZSOiZ w Gromniku – jedna z młodzieżowych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

4) Kandydat – absolwent szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

5) Szkolna komisja – Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

6) Przewodniczący komisji – przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku;

7) System rekrutacji elektronicznej – elektroniczny system centralnej bazy danych szkół średnich województwa małopolskiego.

DZIAŁ II

Postanowienia ogólne

& 2

Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164)

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

3) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4) Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku

& 3

O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej w Szkole ZSOiZ w Gromniku może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej, pod warunkiem, że do dnia 1 września 2021 r. nie ukończy 18 lat.

& 4

Kandydaci do Szkoły ZSOiZ w Gromniku podlegają obowiązkowi rekrutacji za pośrednictwem elektronicznego systemu centralnej bazy danych szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.

& 5

W okresie przeprowadzania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, objętych systemem rekrutacji elektronicznej, w Zespole Szkół w Gromniku będzie funkcjonować, powołana przez Dyrektora, Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, do obowiązków której należeć będzie w szczególności przeprowadzenie postępowań:

1) ofertowego (§8-9)

2) rejestracyjnego (§10);

3) kwalifikacyjnego (§11-13)

3) publikacyjno-potwierdzającego (§14);

4) odwoławczego (§15)

4) uzupełniającego (§16).

& 6

W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego wszystkie zainteresowane strony zobowiązane są do przestrzegania terminarza rekrutacyjnego (zał. 1).

DZIAŁ III

Postępowanie rekrutacyjne

& 7

Ustala się następujący tryb postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół w Gromniku:

 1. Postępowanie ofertowe(§8-9), w trakcie którego Szkolna Komisja zamieszcza w systemie rekrutacji elektronicznej ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Gromniku;
 2. Postępowanie rejestracyjne(§10), w trakcie którego:

1) Kandydat:

 1. a) tworzy konto w systemie rekrutacji elektronicznej;
 2. b) dokonuje wyboru oddziałów w szkole na bazie oferty edukacyjnej;
 3. c) drukuje podanie do szkoły;
 4. d) składa podpisane podanie do stosownej szkoły (wysyła pocztą tradycyjną lub skan pocztą elektroniczną lub dostarcza osobiście);
 5. e) z zastrzeżeniem §10 ust.3 pkt 1 wprowadza do systemu elektronicznego swoje oceny i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie;
 6. f) składa osobiście lub pocztą w stosownej szkole kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem §10 ust.3 pkt1;

2) Szkolna Komisja:

 1. a) odbiera podania od Kandydatów;
 2. b) weryfikuje zgodność danych na podaniu z danymi w systemie rekrutacji elektronicznej;
 3. c) odbiera i weryfikuje z danymi w systemie kserokopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem 10 ust.3 pkt1.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne(§11-14), w trakcie którego system rekrutacji elektronicznej dokonuje przydziału kandydatów do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z preferencjami kandydatów i ofertą szkół (§ 8-9);
 5. Postępowanie publikacyjno-potwierdzające(§15), w trakcie którego:

1) Szkolna Komisja sporządza i publikuje listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów szkoły ZSOiZ w Gromniku przez system rekrutacji elektronicznej;

2) Kandydat potwierdza wolę nauki w przydzielonej przez system elektroniczny szkole;

3) Szkolna Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły na podstawie uzupełnionych przez kandydatów dokumentów.

 1. Postępowanie odwoławcze (§15), w trakcie którego kandydaci mogą odwoływać się od decyzji Szkolnej Komisji;
 2. Postępowanie uzupełniające(§16), w trakcie którego kandydacie, którzy nie zakwalifikowali się do innych szkół składają podanie o przyjęcie do oddziałów szkoły ZSOiZ w Gromniku

DZIAŁ IV

Rozdział 1

Postępowanie ofertowe

& 8

Ustala się następujące oddziały z przedmiotami wiodącymi oraz progi punktowe uwzględniane w procesie kwalifikacji.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Próg

punktowy

Przedmioty rozszerzone Programy dodatkowe (nieobowiązkowe) do wyboru niezależnie od przedmiotów rozszerzonych
 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski  

 • policyjny
 • pożarniczy
 • służby więziennej
 • ratownictwa medycznego
 • wojskowy
 • straży granicznej
 • sportowy piłki siatkowej
 • sportowy z odnową biologiczną
 • aktorsko-muzyczny
 • architektoniczny

 

j. polski, historia, j. angielski
matematyka, geografia, j. angielski
matematyka, informatyka, j. angielski
biologia, geografia, j. angielski
biologia, chemia, j. angielski

biologia, język polski, język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Próg

punktowy

Klasa wielozawodowa Nazwa zawodu
20  
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • ślusarz
 • monter sieci i  instalacji sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • pszczelarz
 • inne*

(*)Pod warunkiem nawiązania z pracodawcą umowy zatrudnienia pracownika młodocianego
na czas nauki w szkole

& 9

Ustala się następujące przedmioty w procesie kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez system rekrutacji elektronicznej:

1) w Liceum Ogólnokształcącym w klasach z poszerzonym programem:

 1. geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub geografia
 2. języka polskiego, historii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, historia
 3. matematyki, geografii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 4. matematyki, informatyki, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, fizyka
 5. biologii, geografii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub geografia
 6. biologii, chemii, języka angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia
 7. biologii, języka polskiego i języka angielskiego: język polski, matematyka, biologia i język obcy

2) w Branżowej Szkole I stopnia w klasie wielozawodowej: język polski,  matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

ROZDZIAŁ 2

Postępowanie rejestracyjne

& 10

 1. Kandydaci do szkoły ZSOiZ w Gromniku podlegają obowiązkowi rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej, prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i udostępnionego kandydatom w Internecie pod adresem:

            https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 1. W trakcie czynności wstępnych kandydat:

1) zakłada konto w systemie rekrutacji elektronicznej indywidualnie lub przez szkołę macierzystą;

2) dokonuje wyboru oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, tworząc listę preferencji szkół i oddziałów, przy czym:

 1. a) może wybrać co najwyżej trzy szkoły ponadpodstawowe spośród szkół objętych systemem rekrutacji elektronicznej. Szkoła na pierwszym miejscu listy ma najwyższy priorytet w postępowaniu kwalifikacyjnym i jest szkołą tzw. pierwszego wyboru.
 2. b) w obrębie jednej szkoły ponadpodstawowej może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Oddział na pierwszym miejscu listy w danej szkole ma najwyższy priorytet w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3) generuje w systemie rekrutacji elektronicznej i następnie drukuje kwestionariusz podania

 1. Czynności potwierdzające wolę wzięcia udziału w rekrutacji do co najmniej jednej z małopolskich szkół ponadpodstawowych objętych systemem rekrutacji elektronicznej kandydat przeprowadza w:

1) swojej macierzystej szkole, jeżeli objęta jest tym systemem;

2) szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru, jeżeli macierzysta szkoła kandydata nie jest objęta tym systemem przedkładając  podpisane osobiście i przez rodziców/prawnych opiekunów podanie, zgodne ze wzorem stanowiącym zał. 2.

 1. Informacje o ewentualnych zmianach na liście preferencji po złożeniu podania w szkole rejestrującej, Kandydat wprowadza za pośrednictwem szkoły, która dokonała rejestracji.

ROZDZIAŁ 3

Postępowanie kwalifikacyjne

& 11

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest systemem punktowym.
 2. Wyższy priorytet w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z większą liczbą punktów.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 4. W przypadku równorzędnych wyników, pierwszeństwo mają w kolejności kandydaci:

1) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

2) Kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki.

3) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

& 12

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

1) z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty, przy czym wyrażone w skali procentowej wyniki z:

 1. a) języka polskiego mnoży się przez 0,3,
 2. b) matematyki mnoży się przez 0,3,
 3. c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2,
 4. d) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, mnoży się przez 0,2.

2) jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów według poniższych zasad:

 1. a) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
 2. b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
 3. c) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
 4. d) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
 5. e) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

3) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.;

4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

5) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

6) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

7) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 1. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 2. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 3. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 4. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 5. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

8) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

9) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

& 13

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej następująco:

1) z języka polskiego, matematyki

 1. a) za ocenę celującą – 30 punktów
 2. b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
 3. c) za ocenę dobrą – 20 punktów
 4. d) za ocenę dostateczną – 10 punktów
 5. e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów

2) języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44 ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty

 1. a) za ocenę celującą – 20 punktów
 2. b) za ocenę bardzo dobrą – 18 punktów
 3. c) za ocenę dobrą – 13 punktów
 4. d) za ocenę dostateczną – 8 punktów
 5. e) za ocenę dopuszczającą – 2 punkty.

ROZDZIAŁ 4

Postępowanie publikacyjno-potwierdzające

& 14

 1. Szkolna komisja po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez system rekrutacji elektronicznej tworzy dwie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zał. 3, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 2. Kandydaci, potwierdzający wolę podjęcia nauki w szkole, są zobowiązani do złożenia w niej, w ustalonym terminie:

1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

3) przy wyborze oddziału liceum z programem policyjnym oświadczenie rodzica o niekaralności dziecka (wzór do pobrania na stronie www.zsoiz.gromnik.pl)

4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

5) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w 15 ust.1 pkt2;

6) dwie fotografie;

7) oświadczenie o wyborze programu dodatkowego.

 1. Złożenie dokumentów w ustalonym terminie jest warunkiem przyjęcia do szkoły.
 2. Na podstawie potwierdzonego ostatecznie wyboru szkoły, komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych do szkoły.

 

ROZDZIAŁ 5

Postępowanie odwoławcze

& 15

 1. Prace komisji bezpośrednio nadzoruje dyrektor.
 2. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora w formie pisemnej w terminie do 7 dni od ogłoszenia list.
 3. Decyzja komisji może ulec uchyleniu, jeżeli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostały naruszone zasady mniejszego regulaminu lub inne przepisy prawne.
 4. Decyzja dyrektora w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Postępowanie uzupełniające

& 16

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 biorą udział kandydacie, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnego oddziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Składają podanie do szkoły w systemie naboru elektronicznego lub poza nim bezpośrednio do szkoły.

 

DZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

& 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy określone w rozporządzeniach nr 1, 2, 3 i 4 oraz inne przepisy prawno-sądowe.

 TERMINARZ REKRUTACYJNY 2021/2022

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
Skip to content