Poszerzaj horyzonty – bądź świadomym Europejczykiem

Dnia 01.11.2023 roku szkoła rozpoczęła realizowanie przedsięwzięcia „Poszerzaj horyzonty – bądź świadomym Europejczykiem” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000123524 w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 202 422,10 PLN. Obejmuje ona dofinansowanie w proporcji 82,52% budżetu środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego.

Przedsięwzięcie skierowane jest bezpośrednio do 14 nauczycieli deklarujących się na udział w szkoleniu zagranicznym, pośrednio dotyczy całej społeczności szkolnej.
Proces realizacji wynosi 18 miesięcy, obejmuje: przygotowywanie, wdrażanie, monitorowanie, sprawozdawczość, ewaluację, oraz promocję przedsięwzięcia.
W pierwszej części projektu zaplanowano działania w zakresie przygotowania językowego, metodycznego, logistycznego i kulturowego kadry pedagogicznej.
Druga część projektu obejmuje wyjazdy 14 nauczycieli na wybrane szkolenia zagraniczne (2 tyg.) w 6 różnych państwach (Irlandia, Cypr, Włochy, Hiszpania, Austria, Malta).
Trzecia część to realizacja działań promocyjnych, upowszechniających, wdrażanie nowych scenariuszy zajęć językowych, zajęć dodatkowych (włoski dla początkujących, zajęcia z jogi), realizacja projektów międzynarodowych dla uczniów, konkursy przedmiotowe oraz konkursy międzyszkolne (m.in. konkurs o Unii Europejskiej).

Celem przedsięwzięcia jest rozwój szkoły w obszarach wyznaczonych w procesie ewaluacji, tj.: poprawa znajomości języków obcych u nauczycieli, podniesienie kompetencji metodycznych w zakresie metod komunikacyjnych i wykorzystania TIK przez nauczycieli języków obcych, wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu poprzez nawiązanie nowych kontaktów partnerskich z różnych krajów, podniesienie wyników nauczania językowego oraz zwiększenie odsetka uczniów zaangażowanych w realizację projektów międzynarodowych.

W wyniku realizacji projektu spodziewane jest osiągnięcie następujących rezultatów:

  • podniesienie jakości nauczania językowego w placówce,
  • podniesienie poziomu motywacji uczniów do nauki,
  • zredukowanie ryzyka niepowodzeń w nauce i przedwczesnego zakończenia edukacji przez uczniów,
  • rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej i redukcja ryzyka wypalenia zawodowego,
  • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie zajęć dodatkowych (język włoski i kultura Włoch – podstawy, zajęcia z jogi) oraz możliwości uczestnictwa w projektach o charakterze międzynarodowym,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu (włączenie do działań uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  • promocja szkoły jako innowatora,
  • nadanie szkole jeszcze bardziej europejskiego wymiaru,
  • lepsze przygotowanie uczniów do dalszej nauki i do wejścia na rynek pracy,
  • dalsze działanie na rzecz rozwoju sektora edukacji na polu międzynarodowym dzięki nawiązanym kontaktom.

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Piotr Smoleń_Erasmus+_Malta 2024

Skip to content