Oferta Branżowej Szkoły II Stopnia – rok szkolny 2021/2022

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

W latach 2021/2022 i 2022/2023 rekrutacja prowadzona jest także, dla absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Nauka trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane będą w formie stacjonarnej (3 dni w tygodniu, popołudniami) w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku.

Nauczany język: język niemiecki

Kształcenie zawodowe prowadzone będzie w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest uruchomienie oddziału wielozawodowego, prowadzącego kształcenie w zawodach:


Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji Wymagane kształcenie w ZSZ lub BSz I Stopnia w zawodzie
[311204] technik budownictwa

BUD.14

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów murarz –tynkarz lub betoniarz – zbrojarz lub monter konstrukcji budowlanych
[311219] technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.25

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
[311218] technik inżynierii sanitarnej

BUD.20

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
[311513] technik pojazdów samochodowych

MOT.06

Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych
522305 technik handlowiec

HAN.02

Prowadzenie działań handlowych sprzedawca
514105 technik usług fryzjerskich

FRK.03

Projektowanie i wykonywanie fryzur fryzjer
311303 technik elektryk

ELE.05

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych elektromechanik

lub elektryk


Wybór zawodu uzależniony jest od kwalifikacji kształconych w szkole branżowej I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej – w szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

Cykl kształcenia:

  • 4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2021;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Od 10 maja 2021 r. do 15 lipca 2021 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia

Wniosek dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia – word

Wniosek dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia – pdf

Wniosek dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – word

Wniosek dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – pdf


Od 10 maja 2021 r. do 20 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie


23 lipca 2021 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


Od 23 lipca 2021 r. do 28 lipca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe


29 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Od 30 lipca 2021 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

Skip to content