Oferta Branżowej Szkoły II Stopnia – rok szkolny 2022/2023

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

Nauka trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane będą w formie stacjonarnej (3 dni w tygodniu, popołudniami) w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku.

Nauczany język: język niemiecki

Kształcenie zawodowe prowadzone będzie w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest uruchomienie oddziału wielozawodowego, prowadzącego kształcenie w zawodach:


Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji Wymagane kształcenie w ZSZ lub BSz I Stopnia w zawodzie
[311204] technik budownictwa

BUD.14 +(BUD.01/BUD.08/BUD.12)

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów murarz – tynkarz (BUD.12) lub betoniarz – zbrojarz (BUD.01) lub monter konstrukcji budowlanych (BUD.08)
[311219] technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.25 +(BUD.11)

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (BUD.11)
[311218] technik inżynierii sanitarnej

BUD.20 +(BUD.09)

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (BUD.09)
[311303] technik elektryk

ELE.05 +(ELE.02)

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Elektryk (ELE.02)
[311504] technik mechanik

MEC.09 +(MEC.03/MEC.05/MEC.08)

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ślusarz (MEC.08)
[311513] technik pojazdów samochodowych

MOT.06 + (MOT.02/MOT.05)

Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych (MOT.05) lub elektromechanik pojazdów samochodowych (MOT.02)
[314403] technik technologii żywności

SPC.07 +(SPC.01/SPC.02/SPC.03/SPC.04/SPC.05)

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych cukiernik (SPC.01) lub piekarz (SPC.03)
[343404] technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12 +(HGT.02)

kucharz (HGT.02)
[522305] technik handlowiec

HAN.02 +(HAN.01)

Prowadzenie działań handlowych sprzedawca (HAN.01)
[514105] technik usług fryzjerskich

FRK.03 +(FRK.01)

Projektowanie i wykonywanie fryzur fryzjer (FRK.01)

Wybór zawodu uzależniony jest od kwalifikacji kształconych w szkole branżowej I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej – w szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

Cykl kształcenia:

  • 4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2016 – 2022;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Od 10 maja 2022 r. do 15 lipca 2022 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia dla absolwenta Branżowej Szkoły I Stopnia

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia dla absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej


Od 10 maja 2022 r. do 20 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie


23 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


Od 23 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe


29 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


Od 30 lipca 2022 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

Skip to content